top of page

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ КОВОРКІНГУ

місто Київ, редакція від 09 липня 2021 року

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА) ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ КОВОРКІНГУ

місто Київ, редакція від 09 липня 2021 року

 

     Фізична особа-підприємець Локшина Олена Степанівна (платник єдиного податку, 3 група),про яку внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації запис за № 20720000000024156 від 18.10.2010 (надалі «Виконавець»), керуючись статтями 633, 634 Цивільного кодексу України (надалі – «ЦКУ»), пропонує необмеженому колу осіб (юридичних, фізичних, самозайнятих осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема, нерезидентів України) (надалі – «Замовник») отримати послуги, передбачені цим публічним договором (публічною офертою) про надання послуг коворкінгу (надалі – «Договір») у порядку та на умовах, що визначені нижче.


1. ПРАВОВА АРГУМЕНТАЦІЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВРУ

Цей Договір є змішаним і включає в себе елементи договору приєднання, послуг, оренди та публічного договору, порядок укладання якого регламентується статтями 633, 641, 642 ЦКУ.
Замовник не може пропонувати свої умови, а може лише приєднатися до запропонованого Договору. Виконавець бере на себе зобов'язання надавати послуги, визначені цим Договором, кожному, хто приєднався до цього Договору.
Договір та його умови вважаються офертою Виконавця, підтвердженням якої є розміщення Договору та додатків до нього на сайті Виконавця http://andwork.pro (надалі – «сайт»). Окрім того, Договір та додатки до нього знаходяться у друкованому вигляді на рецепції у Адміністратора коворкінгу, а також, на запит Виконавця, можуть бути йому надані окремо.
Цей Договір укладається шляхом акцепту Замовником цієї публічної оферти (з додатками), що містить всі істотні умови Договору, без підписання його письмового примірника Сторонами. Моментом акцепту публічної оферти вважається момент, коли Замовник підписав заяву про приєднання (додаток № 4 до Договору для резидентів України / додаток № 5 для нерезидентів України) або почав фактично користуватися послугами згідно Договору (без підписання заяви про приєднання), або здійснив оплату послуг, в залежності від того, яка подія настала першою. Укладаючи даний Договір Замовник підтверджує, що він ознайомився з його умовами, що вони йому зрозумілі, що він погоджується з ними та свідомо, без примусу укладає цей Договір.
В заяві про приєднання Сторони можуть зафіксувати істотні умови Договору (обрану локацію, вартість послуг тощо), а також інші спеціальні умови, погоджені Сторонами, які є пріоритетними відносно загальних умов, викладених в Договорі.
Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати цей Договір, зокрема, структуру, умови, порядок надання послуг та ціни на послуги. Зміни вступають в силу з моменту опублікування нового тексту на сайті, якщо інша (пізніша) дата вступу в силу змін не зазначена Виконавцем. Замовник самостійно відслідковує такі зміни.
Укладаючи даний Договір кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що має необхідну дієздатність, володіє всіма правами та повноваженнями на укладання та виконання цього Договору.
Місцем укладення Договору та надання послуг є Територія коворкінгу.

2. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ

Сторони – Виконавець та Замовник при обоюдному згадуванні або «Сторона» при згадуванні окремо один від одного.
Територія коворкінгу – це приміщення творчої майстерні, визначене в Додатку № 2 до Договору, розташоване за адресою: Україна, 04116, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 26, 5-й поверх, офіс 128.
Локація – це визначене місце на Території коворкінгу з відповідною кількістю робочих місць та переліком послуг, які надаються Виконавцем Замовнику, що обирається Замовником згідно додатку № 1 до Договору.
Робоче місце - місце, розміщене у відповідній локації, оснащене столом та стільцем (кріслом), бездротовим доступом до мережі Інтернет, мінімум однією розеткою 220 вольт, розраховане на одну особу.
Послуги коворкінгу, коворкінг, послуги – це послуги, які полягають в наданні Виконавцем Замовнику та/або призначеним ним Користувачам права, протягом визначеного строку за плату, перебування на Території коворкінгу в межах обраної Замовником локації та користування її облаштуванням (меблі, оргтехніка тощо), а також місцями загального користування, зокрема, засобами, предметами, меблями, якими вони оснащенні згідно переліку послуг, які передбачені відповідною обраною Замовником локацією (додаток № 1 до Договору).
Місця загального користування – частина приміщення, яка включає в себе зони № 1,2,3,4, позначені на плані Території коворкінгу згідно додатку № 2 до Договору, призначена для загального користування Замовником / Користувачами.
Картка – пластикова картка, що надає можливість доступу до Території коворкінгу, яка надається Виконавцем Замовнику у кількості Користувачів відповідно до обраної локації.
Користувач – фізична особа, зокрема, фізична особа – підприємець (в т.ч. призначена Замовником), що має право користуватись послугами коворкінгу відповідно до Договору.
Правила користування Територією коворкінгу – це обов’язкові для Замовника / Користувачів правила поведінки під час їх знаходження на Території коворкінгу, викладені в додатку № 3 до Договору.
Адміністратор коворкінгу - особа, яка організує діяльність коворкінгу, сприяє взаємодії Користувачів, контролює виконання загальних правил поведінки на Території коворкінгу.
Робочі години Території коворкінгу – з 09 год. 00 хв. до 21 год. 00 хв. з понеділка по п’ятницю без перерв, субота та неділя вихідні. Робочі години можуть змінюватись Виконавцем, про що розміщується інформація на сайті.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику та визначеним ним Користувачам послуги коворкінгу на умовах та в порядку, передбаченому Договором, а Замовник зобов’язується своєчасно оплатити послуги Виконавця.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. За послуги згідно даного Договору Замовник сплачує Виконавцю суму згідно діючих тарифів Виконавця та обраної локації, що визначені в додатку № 1 до Договору.
4.2. Вартість послуг сплачується Замовником шляхом попередньої оплати у готівковій формі або безготівковій формі на рахунок Виконавця, зазначений у цьому Договорі або у рахунку (при наявності). Оплата здійснюється в національній валюті України – гривні, а нерезидентами, у валюті, визначеній у заяві про приєднання.
4.3. У разі розрахунків за Договором в безготівковій формі, моментом оплати вважається момент зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
4.4. У разі розрахунків за Договором в готівковій формі, моментом оплати вважається момент фактичного отримання Виконавцем грошових коштів.
4.5. У разі, якщо Замовник сплатив за послуги після дати, коли послуги коворкінгу мали почати надаватись, Виконавець має право за власним рішенням: або прийняти оплату послуг, при цьому загальний строк надання послуг розраховується з дня, коли такі послуги коворкінгу мали бути оплачені, або повернути оплату послуг та відмовити Замовнику в наданні послуг коворкінгу, якщо Сторони не узгодять інше.
4.6. Оплачені, але невикористані у встановлені строки послуги не з вини Виконавця, вважаються наданими. Вартість їх не повертається, якщо Виконавцем не буде прийнято інше рішення. Замовник визнає і розуміє, що Виконавець, при наданні Замовнику послуг, резервує йому необхідну кількість робочих місць, які в період надання послуг не надаються третім особам.
4.7. У разі несплати послуг Замовником в порядку, встановленому цим розділом, у Виконавця не виникає зобов'язання з надання Замовнику послуг, якщо він не прийме інше рішення.
4.8. У разі, якщо строк надання послуг дорівнює одному календарному місяцю / тижню, а послуги за Договором починають надаватись в середині місяця / тижня, то Виконавець може розрахувати вартість послуг пропорційно кількості днів в такому неповному календарному місяці / тижні, а строк надання послуг в неповному календарному місяці / тижні дорівнюватиме кількості днів, протягом яких послуги фактично надаються. Якщо розмір вартості послуг за неповний календарний місяць / тиждень, зазначений у Договорі / заяві про приєднання, до такого неповного календарного місяця / тижня застосовуються умови Договору / заяви про приєднання.
4.9. Сторони округляють значення розміру плати за послуги у відповідному періоді до найближчого цілого числа за наступним правилом: якщо після коми значення вартості послуг більше або дорівнює “n,50” (де “n” – це будь-яке останнє ціле число до коми), то вартість послуг після коми округляється до наступного цілого числа в бік збільшення, а якщо після коми значення вартості послуг менше “n,50” (де “n” – це будь-яке останнє ціле число до коми), то вартість послуг після коми округляється до попереднього цілого числа в бік зменшення.
4.10. З метою забезпечення виконання Замовником зобов'язань в частині сплати передбачених платежів та/або відшкодування збитків, Виконавець може встановити гарантійний платіж, який сплачується Замовником в сумі у розмірі, погодженому Сторонами, зокрема, в заяві про приєднання (надалі – «гарантійна сума»).
Виконавець має право зарахувати повністю або частково гарантійну суму в рахунок погашення суми заборгованості Замовника перед Виконавцем по будь-яким грошовим зобов’язанням в результаті порушення Замовником умов Договору.
У випадку, якщо Виконавцем частина гарантійної суми зарахована в рахунок погашення заборгованості Замовника за Договором, що призвело до зменшення гарантійної суми, Замовник зобов'язаний поповнити гарантійну суму до досягнення нею розміру, погодженого Сторонами на початку надання послуг у строк протягом двох банківських днів з дати отримання відповідної вимоги від Виконавця. Гарантійна сума повертається Замовнику протягом двадцяти банківських днів з дати припинення Договору в розмірі її невикористаної частини, за виключенням випадків припинення Договору з підстав порушення Замовником умов Договору.
4.11. Вартість послуг по Договору може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку шляхом оприлюднення нових цін на сайті. При цьому, оплачені послуги надаються за цінами, які діяли на момент їх оплати.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ КОВОРКІНГУ

5.1. Замовлення послуг коворкінгу здійснюється шляхом повідомлення Замовником Виконавця про намір скористатись послугою коворкінгу та/або оплати обраної локації в повному обсязі, якщо інше не випливатиме із заяви про приєднання. Звернення Замовником до Виконавця про надання послуг коворкінгу може здійснюватися усно або письмово, зокрема, засобами телекомунікаційного або електронного зв’язку.
5.2. Доступ на Територію коворкінгу визначається виходячи з наявності вільних місць. У випадку, якщо вільних місць на Території коворкінгу недостатньо для надання Замовнику послуг коворкінгу в межах обраної Замовником локації, або якщо Виконавець не може надати послуги коворкінгу з інших незалежних від нього причин, Виконавець одразу ж після встановлення цього факту повідомляє про це Замовника. В такому випадку Замовник може змінити замовлення або відмовитись від нього, або за згодою Виконавця відтермінувати на майбутній період. Якщо Замовник вже сплатив за надання послуг коворкінгу, Замовник сплачує різницю між сплаченою сумую та сумою, що підлягає сплаті за зміненим замовленням, якщо нова обрана Замовником послуга коворкінгу дорожча за оплачену, яку Виконавець не може надати Замовнику або якщо нова обрана Замовником послуга коворкінгу дешевша за ту, яку Виконавець не може надати Замовнику, надлишок сплачених коштів Замовником йому повертається Виконавцем. У разі, якщо Замовник відмовився від послуги коворкінгу з вищенаведених підстав, Виконавець, на вимогу Замовника, повертає йому оплачені кошти за послуги, які Виконавець не може надати.
5.3. При першому відвідуванні Території коворкінгу Замовник надає на рецепції копії та оригінал (для звірки) паспорту, довідки (картки) про присвоєння індивідуального податкового номеру (на вимогу Виконавця), виписку з ЄДР (для суб’єктів підприємницької діяльності), свої контактні данні. При зміні даних, наданих Замовником, Замовник зобов’язується протягом двох робочих днів повідомити Виконавця про такі зміни та надати нові дані.
5.4. Замовник може призначити Користувачів послуг, зокрема, при замовленні локації для двох і більше фізичних осіб. В такому випадку Замовник має надати Виконавцю дані Користувачів, які дозволять їх ідентифікувати. Якщо Замовник бажає змінити чи додати нових Користувачів, він має попередньо повідомити про це Виконавця.
5.5. Послуги коворкінгу надаються в межах робочих годин Території коворкінгу.
5.6. Послуги коворкінгу починають надаватись з моменту укладення Договору та повної оплати або з іншого моменту за погодженням Сторін.
5.7. Робоче місце (Територія коворкінгу) має бути звільнено не пізніше закінчення оплаченого часу. В іншому випадку, подальше знаходження Замовника / Користувачів на Території коворкінгу тарифікується за почасовою оплатою, яка дорівнює 45,00 грн. за кожну годину перебування Замовника / кожного з Користувачів на Території коворкінгу.
У разі якщо Замовник не звільнив Територію коворкінгу на момент закінчення оплаченого часу перебування та сплатив за наступний строк надання послуг, Сторони вважають, що наступний строк надання послуг коворкінгу починається автоматично після закінчення попереднього. При цьому, Виконавець залишає за собою право протягом однієї доби з моменту отримання грошових коштів повернути Замовнику сплачену вартість наступного надання послуг (за вирахуванням використаного часу), що означатиме відмову Виконавця погодити продовження строку надання послуг.
5.8. Незалежно від обраної локації, в межах оплаченого періоду, Замовник / Користувачі мають право користуватись місцями загального користування та їх оснащенням (меблі, кавоварка, серветки, рушники, питна вода, кава, чай, солодощі тощо). Оснащення місць загального користування обирається Виконавцем самостійно і змінюється на власний розсуд Виконавця.
5.9. Виконавець забезпечує регулярне прибирання Території коворкінгу, постійну наявність доступу до мережі Інтернет за допомогою бездротового зв’язку Wi-Fi, постійну наявність електроенергії, підтримання температурного режиму, справність системи кондиціонування, наявного обладнання, техніки, що знаходяться на Території коворкінгу та протягом розумного часу усуває можливі недоліки, що можуть виникати.
5.10. Виконавець має право змінювати режим роботи Території коворкінгу в цілому або окремих його приміщень, а також частково або повністю обмежувати доступ до них Замовника / Користувачів у разі виникнення необхідності проведення технічних або санітарно-гігієнічних заходів тощо, про що Замовник сповіщається не менше ніж за вісім годин до їх проведення, шляхом розміщення інформації в зоні рецепції коворкінгу та/або на сайті. При цьому, період надання послуг за цим Договором продовжується на відповідний строк, протягом якого було обмежено Виконавцем доступ на Територію коворкінгу.
5.11. Виконавець в будь-який момент може замінити виділене Користувачу Робоче місце на інше Робоче місце в межах Території коворкінгу та відповідно до послуг, передбачених обраною Замовником локацією.
5.12. Жодне обладнання, устаткування та інше майно, яке є складовою частиною послуг або знаходиться на Території коворкінгу та не належить Замовнику, але яке може бути використано Користувачем у відповідності до обраної локації, не передається йому за актом приймання-передачі та не може бути переміщене Користувачем за межі зони надання послуг (відповідної локації). Після припинення надання послуг коворкінгу, обладнання, устаткування та інше майно (меблі, техніка тощо), яким оснащені локація та місця загального користування мають залишатися на тому місці та в тому стані, в якому вони були на момент початку надання послуг.
При виявленні факту виносу майна з Території коворкінгу Замовником / Користувачем без попередньої письмової згоди Виконавця, незалежно від мети, якщо таке майно не буде повернуто протягом чотирьох годин з моменту його виносу назад до Території коворкінгу, Замовник зобов'язується відшкодувати повну вартість такого майна.
5.13. Замовник не має право передавати третій особі свої права, які надані йому Договором.
Замовник зобов’язаний дотримуватись та забезпечити дотримання Користувачами правил поведінки на Території коворкінгу, норм чинного законодавства, в тому числі стосовно поводження в громадських місцях, вимоги протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних і інших вимог та правил, встановлених чинним законодавством, а також не перешкоджати в користуванні послугами коворкінгу третім особам, зокрема, іншим Замовникам / Користувачам.
5.14. З метою забезпечення доступу до Території коворкінгу, Виконавець може забезпечити Замовника та Користувачів Картками або іншими засобами ідентифікації Замовника / Користувачів.
Замовник та Користувачі не мають права передавати Картку третім особам без письмової згоди Виконавця. З метою унеможливлення використання картки третіми особами, Виконавець має право ідентифікувати Користувача за допомогою документа, що підтверджує особу Користувача для порівняння з відомостями в Договорі, фотографувати Користувача та наносити на картку фотозображення Користувача.
У разі втрати або не повернення Виконавцю Картки (у т.ч. карток, виданих Користувачам, призначеним Замовником) в день закінчення строку надання послуг, Замовник відшкодовує Виконавцю її (їх) вартість у сумі 200,00 грн. за кожну Картку.
5.15. Виконавець має право регулярно, на свій розсуд, проводити перевірки на предмет дотримання Замовником / Користувачами умов Договору.
5.16. У випадку виходу з ладу устаткування, що знаходиться на території Коворкінгу, Замовник одразу самостійно або через Користувача повідомляє про це Виконавця.
5.17. За фактом надання послуг за кожен оплачений період, якщо від Замовника не отримані претензії в письмовому вигляді до закінчення строку надання послуг, послуги вважаються наданими в повному обсязі і належної якості, подальші претензії Замовника з цього приводу Виконавцем не розглядаються.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1. На Території коворкінгу може здійснюватися відеоспостереження.
6.2. Майно (обладнання, обчислювальна та інша техніка, меблі тощо), що знаходиться на Території коворкінгу, має використовуватись Замовником / Користувачами відповідно до технічних вимог та обмежень.
Канцелярські товари та інші матеріали, електроенергія, вода, інші матеріальні ресурси, які надаються разом з наданням послуг за цим Договором, мають використовуватись Замовником / Користувачами ощадливо та раціонально.
6.3. Забороняється встановлення на обладнання Виконавця програмного забезпечення без його попередньої письмової згоди.
6.4. Забороняється використовувати надане обладнання для розробки комп’ютерних програм, що мають ознаки вірусних та інших програм, які можуть завдати шкоди.
6.5. Забороняється зберігати або розповсюджувати у будь-якій формі матеріали, що суперечать засадам суспільної моралі та заборонені нормами чинного законодавства із використанням обладнання Виконавця.
6.6. Забороняється займатись на Території коворкінгу виробництвом будь-чого, торгівлею товарами, наданням послуг, агітацією, розповсюдженням рекламної або іншої інформаційної продукції тощо серед інших осіб на Території коворкінгу, зокрема, Замовників / користувачів.
6.7. Адреса Території коворкінгу не може бути зареєстрована Замовником / Користувачами в органах державної влади в якості адреси місцезнаходження або використовуватись іншим чином.
6.8. Місце розташування майна та обладнання Виконавця не може бути змінене без згоди Виконавця.
6.9. На Території коворкінгу заборонено перебувати у стані алкогольного / наркотичного сп'яніння, споживати алкогольні та слабоалкогольні напої, палити тютюнові вироби, електронні сигарети, тощо.
6.10.Забороняється завдавати шкоду майну, зокрема, третіх осіб.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору згідно чинного законодавства України та Договору. Відповідальність перед Виконавцем за дії Користувачів несе Замовник, який їх призначив.
7.2. Виконавець не несе відповідальності:
- за збереження особистих речей Замовника / Користувачів, залишених на Території коворкінгу;
- за порушення умов Договору, технічні незручності, в тому числі за ті, що сталися внаслідок дій або бездіяльності постачальників комунальних послуг, інтернет-провайдерів, орендодавця Виконавця тощо, перебої в електроенергії, викликані проведенням сезонних профілактичних чи аварійних робіт службами комунального господарства та іншими причинами, не залежними від Виконавця, за тимчасове обмеження на відвідування місць загального користування тощо;
- за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю Замовника, при відсутності провини Виконавця.
7.3. У випадку прострочення оплати послуг коворкінгу, Виконавець має право нарахувати та стягнути із Замовника штраф у розмірі:
10% від загальної вартості замовлених послуг у разі прострочення не більше двох днів включно;
20% від загальної вартості замовлених послуг у разі прострочення від трьох до п’яти днів;
30% від загальної вартості замовлених послуг у разі прострочення від п’яти до семи днів;
40% від загальної вартості замовлених послуг у разі прострочення від семи до десяти днів;
50% від загальної вартості замовлених послуг у разі прострочення понад десять днів.
Сплата штрафу не звільняє Замовника від обов’язку оплатити замовлені послуги коворкінгу згідно умов Договору.
7.4. У випадку неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань, передбачених даним Договором, грубого або систематичного (більш одного разу) порушення правил поведінки на Території коворкінгу або порушення громадського порядку Замовником, зокрема, якщо Замовник / Користувач знаходиться в стані наркотичного або алкогольного сп’яніння, а також якщо його поведінка принижує честь та гідність осіб або дії Замовника / Користувача направленні на пошкодження майна та обладнання, що знаходиться на Території коворкінгу або порушення комерційних інтересів Виконавця, Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні послуг (в допуску на Території коворкінгу) та/або розірвати Договір. При цьому, сума сплачених послуг, зокрема, гарантійна сума, не повертаються Замовнику, а зараховується в якості штрафу за порушення умов цього Договору.
7.5. Замовник несе матеріальну відповідальність за псування устаткування та іншого майна Виконавця, в тому числі Користувачами, за винятком природного зносу обладнання або майна. У разі втрати, пошкодження, знищення чи іншого псування майна, в тому числі обладнання на Території коворкінгу, Замовник відшкодовує заподіяні Виконавцю збитки у розмірі вартості такого майна протягом трьох робочих днів з дати отримання Замовником від Виконавця відповідної вимоги.

7.6. Усі спори за Договором вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України. У випадку наявності претензій Виконавця щодо порушення Замовником / Користувачами умов Договору, Виконавець може скласти акт, в якому зазначає виявлені порушення та завдані збитки таким порушенням (якщо сума на дату складання акту встановлена) і надає його для підпису Замовнику та/або відповідному Користувачу, а у випадку відмови Замовника / Користувача підписати такий акт, цей акт підписується третіми особами, що були присутні при його складанні на Території коворкінгу.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо це стало наслідком форс-мажорних обставин, після укладення Договору в результаті подій, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами, таких як: стихійні лиха, війна, громадянська війна, прийняття законодавчих актів, які ведуть до змін в цивільному та податковому законодавстві, дії органів державної влади, рішення власника Території коворкінгу та інших обставин, які перебувають поза волею Сторін, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору після його укладення. У цих випадках строк виконання Сторонами зобов'язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки, якщо Сторони не узгодять інше.
8.2. Сторона, яка зазнала дії форс-мажорних обставин повинна письмово сповістити про це іншу Сторону не пізніше п’яти днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання, характер обставин та про їх можливі наслідки.
8.3. Належним доказом існування форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.
8.4. Несвоєчасне повідомлення щодо настання форс-мажорних обставин та/або ненадання підтверджуючого документу позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них, як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором.
8.5. Після припинення дії форс-мажорних обставин, Сторони докладають всіх зусиль до того, щоб в найкоротші терміни виконати зобов'язання за Договором.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Умови цього Договору публічно доводяться до відома всіх Замовників шляхом його оприлюднення на сайті. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в даний Договір (у тому числі шляхом затвердження нової редакції Договору). Такі зміни набирають чинності з моменту їх оприлюднення на сайті.
9.2. Договір вважається укладеним з моменту його акцепту Замовником та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за ним або до моменту відмови однієї зі Сторін від Договору або з підстав, передбачених цим Договором та чинним законодавством. При цьому, Сторони, при відсутності порушень іншої Сторони цього Договору, не мають права відмовитися від нього до закінчення строку оплачених послуг, за виключенням випадків, передбачених Договором.
9.3. У разі продовження Замовником строку надання послуг шляхом їх оплати за цінами, діючими на момент оплати та при погодженні Виконавцем (наявність вільних місць, локації тощо), Договір вважається продовженим на відповідний строк та на умовах, які діють на момент продовження надання послуг.
9.4. Замовник не має права в односторонньому порядку відмовитись від виконання своїх обов'язків за Договором, в тому числі посилаючись на неотримання послуг коворкінгу, коли Виконавець забезпечив фактичну можливість отримати такі послуги. Не користування послугою за цим Договором зі сторони Замовника / Користувачів не є підставою для повернення сплаченої̈ вартості послуг або зарахування в рахунок наступних послуг.
9.5. Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні послуг в односторонньому порядку, якщо Замовник порушив умови Договору або завдав збитків, або порушив комерційні інтереси Виконавця, а також у разі відсутності у Виконавця можливості надати послуги з метою дотримання норм безпеки на Території коворкінгу та з інших підстав.
У разі такої відмови Виконавець надає Замовнику (зокрема, засобами електронної пошти) повідомлення про розірвання Договору. Договір вважається достроково розірваним (припиненим) для Замовника з дати отримання повідомлення про розірвання, якщо інша дата не зазначена в повідомленні.
У випадку припинення (розірвання) Договору з ініціативи Виконавця (не з підстав порушення Замовником / Користувачами умов Договору) та ненадання оплачених Замовником послуг, Виконавець протягом трьох банківських днів зобов’язується повернути Замовнику за його письмовою вимогою вартість оплачених та не наданих послуг пропорційно строку, протягом якого послуга не надавалась.
9.6. Замовник дає згоду на обробку, зберігання та розпорядження його персональними даними, а також внесення змін при необхідності, виключно в межах ЗУ «Про захист персональних даних». Даною згодою Замовник погоджується, що всі його персональні дані, добровільно надані ним, можуть надаватися третім особам і розпорядникам, яких визначає Виконавець, без повідомлення Замовнику про таку передачу. Цією згодою Замовник підтверджує ознайомлення з правами, передбаченими законодавством про захист персональних даних. Дана згода діє протягом невизначеного строку.
9.7. Обмін документами та листування (направлення повідомлень, даних, запитів, відповідей, актів, рахунків на оплату, погодження тощо) за цим Договором може здійснюватися Сторонами засобами телекомунікаційного або електронного зв’язку. У випадку здійснення повідомлення шляхом відправлення електронного листа, Сторона вважається такою, що ознайомилась зі змістом повідомлення в момент, коли таке електронне повідомлення було відправлено на її електронну адресу.
9.8. Сторони зобов’язуються дотримуватись конфіденційності, не розголошувати інформацію, отриману для/та в результаті виконання зобов’язань за цим Договором. Конфіденційною інформацією є всі відомості, що відносяться до виконання цього Договору.
9.9. Договір регулюється законодавством України. Всі спори, що виникають з умов та на підставі Договору, розглядаються українськими судами відповідної юрисдикції із застосуванням матеріального та процесуального права України. З питань, неврегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛОКШИНА ОЛЕНА СТЕПАНІВНА,

РНОКПП 2925808262
03179, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, б. 44/50,
кв. 192, тел.: +380 67 299 7657
e-mail: andworkcoworking@gmail.com.ua
п/р (UAH): UA 53 321842 0000026007053130249
в АТ КБ «Приватбанк»
Для оплати в дол. США:
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE, SWIFT code: PBANUA2X
IBAN Code: UA953052990000026000040122059
Банк кореспондент: JPMorganChaseBank, NewYork, USA, SWIFT Code банку-кореспондента: CHASUS33
Рахунок у банку-кореспонденті: 001-1-000080

ЗАТВЕРДЖЕНО / APPROVED:


_________________________________ О. Локшина / O. Lokshyna

bottom of page